Co víme o dražbě nemovitosti v exekuci

19.03. 2016 • Nemovitosti

Exekuce je pro dlužníka vždy velmi nepříjemná. Zvláště jedná-li se o exekuci na jeho nemovitost. Chce-li přeci jen dlužník předejít této situaci, musí znát postup, jakým by se měl ubírat. Vlastní možnosti dlužníka v tom hrají poměrně významnou roli. Na následujících řádcích si dlužníci budou moci přečíst, jak předejít tomu nejhoršímu, čímž je ztráta nemovitosti.

CO ZNAMENÁ DRAŽBA

Dražbu bychom mohli chápat, jako prodej majetku. Dražit se mohou jak věci movité, tak i nemovité, ale i pozemky nebo podniky. Dražby se většinou účastní několik zájemců, kteří mají o draženou věc skutečný zájem. Ti postupně přihazují finance nad stanovenou vyvolávací cenu. Vyvolávací cena dražené věci je ve většině případů nižší, než její tržní hodnota. Existují i dražby, při kterých je vyvolávací cena na nule.

JAK DOCHÁZÍ K DRAŽBĚ NEMOVITOSTÍ V EXEKUCI A JEJÍ PRŮBĚH

Dražba nemovitosti je konečnou fází toho, kdy dlužník není schopen splácet své dluhy. Dražbě předcházelo obsazení nemovitosti exekutorem.

CELÝ PROCES PROBÍHÁ TÍMTO ZPŮSOBEM:

1.       Není-li schopen se dlužník s věřitelem jakkoliv dohodnout na splácení dluhu, nastupuje na scénu exekutor. Jeho služeb může využít právě věřitel, který nemůže od dlužníka dostat dlužnou částku. Hned na začátku je nutné získat exekuční titul, čímž může být rozhodčí nález. Exekuční titul je možné získat hned několika způsoby.

2.       Věřitel, který požaduje splacení dluhu, může nyní podat návrh na exekuci. Exekutor kontaktuje soud, a to nejpozději do patnácti dnů. Tento soud bude následně o exekuci rozhodovat. Soud na své rozhodnutí má patnáct dnů.

3.       Rozhodne-li soud kladně, musí ihned kontaktovat obě strany. Ve stejné době musí exekutor podat návrh na zápis exekuce do katastru nemovitostí. Tímto aktem dojde k omezení práv původního vlastníka nemovitosti. Tímto omezením se rozumí to, že vlastník nemůže nemovitost prodat, darovat ani s ní provádět podobné právní kroky. Omezení se nevztahuje na běžné užívání nemovitosti, jako je například obývání nemovitosti.

4.       Jakmile je nemovitost zapsána v katastru nemovitostí, je to již jen kousek ke dražbě. Ale ani v tomto případě není ještě situace ztracená. Nastane-li dohoda mezi exekutorem a dlužníkem, dražba může být zrušena. Taková dohoda většinou obsahuje kompletní splacení dluhu, anebo alespoň částečné splacení s následným plánem pro splácení v podobě splátkového kalendáře. Exekutor většinou osloví znalce nemovitostí, který odhadne kupní cenu nemovitosti. Je to proto, aby bylo jasné, na jaké částce by měla začít vyvolávací cena.

5.       V případě, že se dlužník s exekutorem nedohodne, nastane dražba. K tomu, aby byla dražba vyhlášena, je potřeba dražební vyhláška. Ta musí být v souladu se všemi právními náležitostmi. Dražební vyhláška musí obsahovat místo, datum a čas dražby, popis draženého předmětu, vyvolávací cenu, ale i dražební jistinu.

6.       I samotný dlužník musí dostat dražební vyhlášku. Musí ji dostat její manžel nebo manželka, ale i další subjekty, kterých se exekuce bude týkat. Na úřední desce exekutora musí být každá dražba zveřejněna. Dražební vyhláška může být vyvěšena i na obecním, případně městském úřadě. V neposlední řadě je možné vyhlášku uveřejnit i na internetových stránkách, které zní www.portaldrazeb.cz.

7.       Dražba proběhne v předem stanoveném termínu. Účastníkem dražby může být prakticky kdokoliv. Pokud ovšem se chce člověk přímo zapojit do dražby, musí splnit jisté podmínky. Častou podmínkou bývá složení finanční částky. Je to proto, aby se předešlo falešným zájemcům, kteří by jen chtěli rušit seriózní dražbu. Dražby se může účastnit člověk přímo, anebo prostřednictvím internetu.

8.       Nejvyšší nabídnuta částka je ta konečná. V mnohých případech se stává, že prodejní cena může dokonce převýšit tu odhadní. Záleží na tom, jak je nemovitost atraktivní pro zájemce. Většinou je ale nemovitost prodána za nižší cenu, než je ta odhadní. V tomto případě je to pro kupujícího velmi výhodné. Původní majitel je na tom ztrátový.

9.       Ten, kdo dražbu vyhraje, je stanovena doba, do které musí zaplatit cenu nemovitosti. Jakmile je tato cena uhrazena, přechází nemovitost na nového majitele. Následně je vymazán zápis o exekuci na tuto nemovitost.

10.   Vydražená částka může, ale také nemusí pokrýt veškeré dluhy. Pokud by tato částka dluhy pokryla, může být exekuční řízení považováno za ukončené. Nastane-li ale situace, že vydražená nemovitost nepokryje všechny dluhy, musí dlužník ještě nadále splácet dlužnou částku. Může se tak dostat do dalších problémů. Není-li již nic, co by mohl exekutor zabavit a následně vydražit, řeší se tento dluh srážkami z platu.

NA CO SE NEVYPLATÍ SPOLÉHAT

Mnoho dlužníku se snaží proti exekutorům použít nejrůznějších psychologických metod a nátlaků. Bohužel to v ničem nepomůže a exekutor i nadále bude vykonávat svou práci. Je to teda jen marné snažení o oddálení toho nejhoršího.

Exekutor je vždy povinen postupovat podle zákonů. Nikdy nejedná dle svého uvážení. Jeho jednání je teda podloženo právními předpisy, které jsou obyčejnými smrtelníky nezvratitelné. Exekutor nemá oprávnění porušit právní předpisy. Sám by z toho mohl mít nepříjemnosti.

Exekutor je poměrně dobře finančně ohodnocené zaměstnání. Jeho odměna závisí i na jeho šikovnosti, jak se mu podaří exekuci provést.

CO MŮŽE DLUŽNÍK PROTI DRAŽBĚ NEMOVITOSTI UDĚLAT

Když už je dražba nařízena, člověk většinou již nic moc nezmůže. Jedinou možností je to, že pokud by vlastník disponoval ještě nějakým majetkem nebo příjmy, mohl by zastavenou nemovitost „vyplatit“.

VLASTNÍ PENÍZE

Může se stát, že se dlužníkovi podařilo skrýt určitou částku financí před exekutorem. Těmito penězi by pak bylo možné dluhy splatit, a tak se vyhnout dražbě. Tato skoro až nereálná situace se ale většinou nestává. Exekutor totiž ví o všech příjmech dlužníka. Pokud by přeci jen měl dlužník nějaké skryté finance, jejich hodnota by jistě nebyla tak vysoká.

PRODEJ MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

Další z méně reálných situací. Exekutor totiž ve většině případů zabaví movitý majetek, jako je televize, počítač nebo jiné hodnotnější vybavení domácnosti. Často dlužníci převádí hodnotnější věci, jako je například automobil, na někoho jiného. Stává se tak i s majetkem. Poté je možné tento majetek rozprodat.

FINANČNÍ POMOC OD PŘÍBUZNÝCH ČI ZNÁMÝCH

Má-li dlužník bohaté příbuzné, anebo kamarády, kteří jsou ochotní mu pomoci, je situace částečně zachráněna. Pokud jsou ochotní půjčit dlužníkovi dlužnou částku, může být tak ušetřen exekuce. Stává se ale, že dlužník se stydí své příbuzné o peníze požádat. Nyní ale je již v takové situace, kdy jeho hrdost musí stranou. Půjčky od příbuzných jsou většinou bezúročné.

PŮJČKA NA EXEKUCI

Půjčit si člověk může jak od banky, tak i od nebankovních společností. A právě tyto společnosti mnohdy nabízí půjčky na exekuci. Dostat takovou půjčku není sice nic snadného, ale stává se tak. A právě pro člověka, který je na pokraji sil, může být tato možnost jediným řešením.

Acema je takovou nebankovní společností, u které si můžete půjčit až 300 000Kč. Touto částkou může být uhrazen dluh až u tří exekutorů. Za půjčku je nutné ručit nemovitostí. Společnost ale nabízí profesionální pomoc a kalkulaci. Skryté poplatky zde nehrozí.

DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V EXEKUCI

Jedná o velmi nepříjemný a mnohdy poslední krok, jak se může věřitel dostat ke svým penězům. Dlužníci jsou povinni splácet své dluhy. A tak je někdy exekuce nevyhnutelná. Prodej nemovitosti v exekuci je pro dlužníka většinou velmi nevýhodný. Vydražená částka je mnohdy jen zanedbatelnou částí, skutečné kupní hodnoty nemovitosti. Člověk by se měl snažit vyhnout exekuci za každou cenu. Nejlépe je najít jinou možnost uhrazení dluhu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Nemovitosti'
Tipy na jiné články