Úrazové pojištění - bolestné nebo procentní plnění?

20.12. 2013 • Pojištění

Úrazové pojištění je určitě vhodné uzavřít, protože člověk nikdy neví, kdy se mu něco stane. V případě úrazu potom alespoň jako odškodnění dostane nějaké finanční prostředky. V naší zemi je v souvislosti s úrazovým pojištěním poměrně běžné takzvané bolestné, respektive pojistné plnění formou denního odškodného, popřípadě procentem z pojistné částky. 

Pro každé konkrétní srovnání toho, co se pro vás hodí více, vyžaduje poměrně velkou analýzu pojistných podmínek, oceňovacích tabulek a sazeb. Všeobecně se dá prohlásit, že na našem pojistném trhu jsou zhruba srovnatelná pojistná plnění procentem z pojistné částky sto tisíc korun a denního odškodného s karenční dobou sedmi dnů ve výši dvě stě až dvě stě padesát korun za den podle rizikovosti klienta. Z toho důvodu je nejvhodnější si nastavit pojistnou částku pro tělesné poškození úrazem jako alespoň 3,5 násobek hrubého měsíčního příjmu. 

Výška denního odškodného se dá nastavit nejméně jako rozdíl čisté mzdy a nemocenské dávky lomeno třiceti. Ceny pojištění se samozřejmě pohybují podle rizikovosti povolání a zvyšují se pokud vykonáváte registrované sportovní aktivity či patříte do vyšší rizikové skupiny s ohledem na zdravotní stav. Pojišťovna si hlídá, jestli klient třeba neměl dříve častější úrazy.

Procentní plnění ze sjednané částky

V případě procentního plnění ze sjednané částky pojistitel poskytne plnění pro jednotlivá poškození přesně podle oceňovací tabulky, kde je stanoveno pevné procento ze sjednané pojistné částky s výjimkou několika poškození, jež jsou hodnocena procentním rozpětím. Procentní hodnocení se určuje na základě průměrné doby léčení i s dobou nutnou pro rehabilitaci po poškození. Vyplácení pojistného plnění častokrát probíhá i dříve, než skončí doba nezbytného léčení. 

Pojistitel určuje výši plnění v obou případech na základě písemné lékařské zprávy. Zpráva lékaře se poté může doplňovat o výpis ze zdravotní dokumentace pojištěné osoby nebo o posudek doktora. Poměrně velkou výhodu pojistného plnění procentním dílem z pojistné částky na rozdíl od pojistného plnění formou denního odškodnění je to, že jestliže jediný úraz způsobí více poškození různého charakteru nebo na různých částech těla, stanoví pojistitel výši pojistného plnění součtem procent za jednotlivá poškození. Nejvíce samozřejmě ve výši sto procent. Oproti tomu pojistné plnění formou denního odškodnění je limitováno jenom nejvýše hodnoceným tělesným poškozením a s tím spojenou maximální dobou potřebného léčení.

Forma denního odškodnění

Úrazové pojištění se dá srovnávat s pojištěním denního odškodnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Pojistitel poskytne pojistné plnění formou denního odškodného jako součin sjednané pojistné sumy a opravdového počtu dní léčby. Nejvýše pak počtu dnů daného oceňovací tabulkou pro příslušné poškození. Pokud přesáhne léčba karenční dobu, která je většinou sedm dnů, sjednanou v pojistné smlouvě, vyplácí pojistitel plnění zpětně od prvního dne. Čekací lhůta obvykle odpadá a pojištěná osoba je zajištěná proti sjednanému riziku už na začátku pojištění. Pořád více pojišťoven nabízí i k tomuto pojištění progresivní plnění, kdy výška denního odškodného roste s délkou nezbytného léčení úrazu. 

Pokud je pojištěnému člověku způsobeno hned několik tělesných poškození různého charakteru nebo na několika místech těla najednou nebo pokud je několik poškození způsobených jedním úrazem na jedné části těla léčeno stejným způsobem, platí pojistitel jenom za nejvýše hodnocené tělesné poškození. Pojistné plnění pojišťovna uhradí až po skončení doby nezbytného léčení, nicméně u některých pojišťoven může pojištěná osoba požádat o přiměřenou zálohu na pojistné plnění.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články