Základní informace o cenných papírech

21.10. 2013 • Investice

Chcete začít investovat do cenných papírů, nebo si chcete rozšířit svůj ekonomický přehled? Nyní máte možnost. Zaměříme se na cenné papíry. O těch se dá napsat hodně. My si shrneme alespoň základní informace.

Co jsou to cenné papíry?

Cenný papír představuje listinu, která je pohledávkou jeho vlastníka vůči tomu, kdo cenný papír emitoval (vydal). S touto listinou je svázaná hodnota, majetek a majetkový prospěch. Rozlišujeme různé druhy cenných papírů. Liší se i svou formu a podobou.
Cenné papíry jsou upravované zákonem o cenných papírech., konkrétně jde o zákon § 1 odst. 1 zákona České národní rady č. 591/1992 Sb.
Cenné papíry mohou být v listinné či zaknihované podobě. V listinné podobě existuje cenný papír jako fyzická listina, v zaknihované jen jako záznam v evidenci. Tuto podobu mohou mít jen zastupitelné cenné papíry.

Druhy cenných papírů

Podle zákona rozdělujeme cenné papíry do několika druhů. Jsou jimi:
akcie: Cenný papír potvrzuje, že jeho držitel (akcionář) vložil majetkový podíl do akciové společnosti. Na základě toho má různá práva - na zisk ve formě dividendy, oprávnění hlasovat na valné hromadě. Podílí se rovněž v případě likvidace na likvidačním zůstatku.
zatímní listy: Vydává je obchodní společnost v případě, že upisovatel nesplatil celý emisní kurz. Nahrazuje akcie a jsou s nimi spojená práva vyplývající z akcií. Povinností je splatit emisní kurs.
podílové listy: Představují majetkové cenné papíry, které jsou dokladem o vlastnictví majetku v otevřeném či uzavřeném podílovém fondu. Jejich vlastník má právo podílet se na výnosech majetku. Podílové listy jsou listinné či zaknihované.
dluhopisy (obligace): Jsou to dluhové cenné papíry vyjadřující závazek vydavatele vůči věřiteli. Z dluhopisu pro vlastníka vyplývá právo na splacení dlužné částky, povinnost emitenta (vydavatele) splnit veškeré závazky a vyplacení stanovených výnosů. Jde o rozšířený druh cenných papírů.
investiční kupóny: Jsou to cenné papíry na jméno. Opravňují ke koupi akcií určených k prodeji za kupóny
poukázky na akcie: Vydávají se v případě, že společnost zvyšuje základní kapitál upsáním dalších akcií. Převoditelnost není omezená. Budou vyměněné za akcie a mají stejnou podobu jako akcie.
opční listy: Nesou právo na upsání emitovaných akcií. Je možné je vydávat jen jako cenné papíry na doručitele. Vydávají se v listinné či zaknihované podobě.
směnky: Představují úvěrové cenné papíry. Musí mít zákonem stanové údaje. Slouží jako prostředek k získání eskontního nebo obchodního úvěru, k placení a určení či k získání hotovosti před dobou splatnosti.
šeky: Jde o vyplněné bankovní formuláře. Některé rysy mají společné se směnkou. Jsou však v mnohých ohledech jednodušší. Nemají přímého dlužníka.
cestovní šeky: Jsou platebními prostředky používanými v cestovním styku. Představují řešení pro ty, kteří nechtějí převážet peníze v hotovosti. Cestovní šeky jsou bezpečnější.
skladištní listy: S těmito cennými papíry se pojí právo požadovat vydání skladované věci. Mohou být na jméno, které je v listu uvedené. Neobsahují-li jméno, považuje se za vystavené na řád ukladatele.
náložné listy: Využívají se při přepravě nákladu po moři. Jsou zároveň dopravním dokumentem a obsahují dispoziční právo ke zboží.
zemědělské skladní listy: Představují listinné cenné papíry na řád převoditelné rubopisem a předáním. Pojí se s vlastnickým a zástavním právem k uskladněnému zboží.

Další dělení cenných papírů

Cenné papíry je možné ještě dělit podle mnohých dalších kritérií. Jsou jimi především:
charakter: Dělíme je na závazkové, věcněprávní a podílnické vyjadřující právo na majetek, výnos či právo účastnit se podnikání.
zastupitelnost: Zastupitelnost je stanovená zákonem. Jen zastupitelné cenné papíry lze zaknihovat. Mezi ně patří akcie, poukázky na akcie, dluhopisy, opční listy, kupóny.
vztah k inkorporovanému právu: Dělíme je na deklaratorní (např. akcie) a konstitutivní (např. směnka).
distribuce: Cenné papíry mohou být veřejně nabízené, ale mohou mít také jinou formu distribuce.
investiční a neinvestiční: Investiční jsou dané zákonem o kapitálovém trhu a na základě toho jsou automaticky investičními nástroji. Neinvestiční jsou všechny ostatní.

Forma cenných papírů

Cenné papíru v České republice mohu mít různé formy odlišující se podle jejich vlastníka a způsobu převedení cenného papíru. Na základě tohoto kritéria rozlišujeme tři formy:
na doručitele: Práva vyplývající z cenného papíru má ten, kdo ho předloží. Na listině není jméno majitele. Tyto cenné papíry jsou neomezeně převoditelné.
na jméno: Jsou opatřené jménem vyjadřujícím první oprávněnou osobu. Může však být změněná na základě písemné smlouvy o postoupení práv a předáním.
na řád: I u této formy cenných papírů je první oprávněná osoba na něm uvedená. K převodu na řád dojde na základě písemného prohlášení. Zaznamená se na rubu listiny. K převodu je ještě nutné předání a smlouva.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Investice'
Tipy na jiné články