Co je národní hospodářství

10.01. 2014 • Zajímavosti

Národní hospodářství je jedním z často řešených témat. Víte, co přesně si pod tímto pojmem představit a podle čeho se posuzuje?

Co je národní hospodářství

Národní hospodářství zahrnuje všechny ekonomické činnosti všech ekonomických subjektů probíhající na území určitého státu.
Národní hospodářství rozdělujeme do čtyř sektorů:
primární: Zaměřuje se na těžbu surovin a na zemědělství.
sekundární: Tvoří ho průmysl.
terciální: Patří do něj služby.
kvartérní: Spočívá v podpoře ostatních sektorů.

Ukazatele národního hospodářství

Ukazatele národního hospodářství jsou mimo jiné důležité pro porovnávání ekonomik jednotlivých zemí. Evropská unie se snaží země, které nedosahují průměru, formou dotací podporovat.
Mezi ukazatele národního hospodářství, tedy toho, jak je stát ekonomicky vyspělý, patří hrubý domácí a národní produkt, čistý domácí a národní produkt, ukazatel inflace, ukazatel nezaměstnanosti a ukazatel obchodní bilance.

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt (HDP) představuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb, které byly v konkrétní zemi vytvořené za určité období, nejčastěji za jeden rok. Kromě celkového HDP se někdy uvádí i HDP na obyvatele. Umožňuje to lepší mezinárodní srovnání.
Výpočet HDP lze zjistit třemi způsoby - výrobkovou, výdajovou a důchodovou metodou.
HDP můžeme ještě dělit na nominální a reálný. Nominální je vyjádřen ve skutečných cenách a reálný v cenách tohoto období, ze kterého se vypočítává. To znamená, že nezaznamenává inflaci, která by ho snižovala.

Hrubý národní produkt

Hrubý národní produkt (HNP) představuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb, které byly vytvořené za jeden rok (nejčastější časová jednotka) občany jednoho státu. Na rozdíl od HDP jsou zde započítávány produkty, které byly vytvořené našimi občany nejen u nás, ale také v zahraničí. Nezahrnuje produkci lidí z jiných zemí (opět na rozdíl od HDP).

Čistý domácí produkt

Čistý domácí produkt (ČDP) se vypočítává z HDP, a to odečtením odpisů za znehodnocený kapitál, který byl spotřebován či amortizován. ČDP se neuvádí tak často jako HDP. Důvodem je jednodušší výpočet pro HDP, ale i to, že oba ukazatele jsou ve vzájemném vztahu, což znamená, že roste-li HDP, roste stejně tak i ČDP.

Čistý národní produkt

Čistý národní produkt (NNP) vychází z hrubého národního produktu. Pro jeho výpočet se od HDP odečítá amortizace a opotřebení kapitálu.

Inflace

Inflace znamená snížení kupní síly peněz, laicky řečeno: Za stejný objem peněz nakoupíte méně zboží či služeb.
Míra inflace představuje změnu cenové hladiny. Vypočítává se poměrem mezi začátkem a koncem vybraného období.
Negativními dopady inflace je snižování kupní síly (přičemž platy často rostou pomaleji), hůře jsou na tom důchodci mající stálý nominální příjem.
I když lidé často vnímají inflace jako negativní, má pro ekonomiku i své pozitivní účinky. Často po ní následuje hospodářský růst. Výhody má i pro ty, kteří mají půjčky či hypotéky. Někdy také vede k rovnováze na pracovním trhu, podpoře účinnosti měnové politiky či stimulování spotřebitelských výdajů.
Inflace se vypočítává indexem spotřebitelských cen, indexem cen výrobců či deflátorem hrubého domácího produktu.
Kromě inflace rozlišujeme ještě dezinflaci, což znamená, že se inflace snižuje.
Podle závažnosti inflace rozlišujeme mírnou inflaci v jednotkách procent, pádivou inflaci (desítky procent) a hyperinflaci mající stovky až tisíce procent ročně.
Inflace má různé příčiny. Může být vyvolaná poptávkovými či nabídkovými šoky, ale také může být spojená s inflačním očekáváním. To znamená, že lidé neutrácejí, šetří a přizpůsobují se možnosti inflace, která na základě toho přichází. Někdy to může vést k inflační spirále.

Nezaměstnanosti

Dalším ukazatelem národního hospodářství je nezaměstnanost. Vždy, když je velká nezaměstnanost, svědčí to o ekonomickém problému.
Vážným ekonomickým problémem je především dlouhodobá nezaměstnanost, která má na jedince mimo jiné i psychický a sociální dopad. Za dlouhodobou nezaměstnanost označujeme takovou, která trvá více než jeden rok.
Pro národní hospodářství je důležitá míra nezaměstnanosti. Určuje se jako podíl nezaměstnaných k osobám, které jsou schopné pracovat.
Zaměstnanost má mnohé příčiny. Nejčastějšími jsou hospodářský cyklus, strukturální změny v ekonomice atd. Velkým problémem může být nepružnost trhu práce.
Rozlišujeme několik typů nezaměstnanosti:
frikční: Pojí se s životním cyklem lidí. Nezaměstnanost je způsobená hledáním práce po absolvování školy, stěhováním se, hledáním lepší práce atd. Tato nezaměstnanost není významným ekonomickým problémem a může být i ekonomicky prospěšná.
strukturální: Vyvolává ji změna struktury národního hospodářství. Souvisí s technickým pokrokem a změnou v preferencích spotřebitelů. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé ztrácejí kvalifikaci a je pro něj obtížnější se vracet do práce.
cyklická: Je velmi vážná a objevuje se, když je národní hospodářství v recesi.

Ukazatel obchodní bilance

Obchodní bilance je ukazatelem, který označuje rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácím trhem a zahraničím. Rozdíl se nazývá saldo obchodní bilance a může být aktivní (vývoz je větší než dovoz) nebo pasivní (dovoz je větší než vývoz).
Jde o zachycení pozice národní ekonomiky v rámci zahraničního obchodu. Stav obchodní bilance ovlivňuje úroveň měnového kurzu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zajímavosti'
Tipy na jiné články