Vdovský či vdovecký důchod

10.12. 2013 • Tipy a rady

Úmrtí blízkého člověka nikdy není pěknou věcí a je s tím spojena spousta problémů a starostí. Později, až se pozůstalý začne zajímat o různé formality, mezi které patří i vdovský nebo vdovecký důchod. Na vdovský a vdovecký důchod ovšem nemá nárok každý, takže si v našem článku ukážeme, kdo na něj nárok má a kdo naopak nikoliv. Mnoho lidí totiž úplně přesně neví, jaké podmínky se musí splnit pro přiznání vdovského či vdoveckého důchodu.

Kdo má nárok na vdovský či vdovecký důchod?

Jak je již z předešlého zřejmé, ne každému automaticky vzniká nárok na vdovský či vdovecký důchod se smrtí partnera. Vdova nebo vdovec mají na důchod nárok po manželovi či manželce, kteří byli poživateli starobního či invalidního důchodu nebo splnili ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod dle zákona o důchodovém pojištění. Vdovecký či vdovský důchod pokaždé patří také manželce či manželovi jedince, jenž zesnul kvůli pracovnímu úrazu. Vdovský nebo vdovecký důchod se dá čerpat po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky. 

Po skončení této doby náleží vyplácení tohoto typu důchodu, jestliže vdova nebo vdovec splňuje některou doplňující podmínku. Mezi tyto podmínky se řadí, pokud pečuje o nezaopatření dítě, přičemž se musí jednat o dítě, jež má po zemřelé osobě nárok na sirotčí důchod, dítě, jež bylo v rodině zemřelého vychováváno, jedná-li se o vlastní či osvojené dítě vdovy či vdovce, nebo jestliže bylo dítě minimálně jedním z nich převzato do dne smrti manželky či manžela do trvalé péče nahrazující péči biologických rodičů. 

Další podmínkou je, jestliže vdovec či vdova pečuje o dítě, jež je závislé na péči jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti. Další podmínku představuje péče o vlastního rodiče či rodiče zemřelého, kteří žijí ve společné domácnosti a jsou závislí na péči jiných osob ve druhém, třetím či čtvrtém stupni závislosti. Dále má vdova či vdovec nárok na tento důchod pokud se jedná o osobu invalidní s přiznaným třetím stupněm invalidity. Poslední možností je, jestliže zkoumaná osoba dosáhla minimálně věku o čtyři roky nižšího, než kolik činí důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, pokud je tento nižší.

Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vzniká opětovně, pokud dojde ke splnění některé podmínky do dvou let po předešlém zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod. K případnému obnovení výplaty nedojde automaticky, ale dojde k němu pouze na základě žádosti, jež se uplatňuje prostřednictvím příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Kdo na důchod nárok nemá?

Jelikož bylo zmíněno, že ne každý člověk má na vdovský či vdovecký důchod nárok, a proto si popíšeme, kdo ho přiznán nedostane. Tento druh důchodu nezíská člověk po úmrtí druha nebo družky, a to dokonce ani v tom případě, kdy bylo jejich soužití dlouhodobého rázu a partneři společně vychovávali děti. Tento důchod nezíská ani pozůstalá osoba po registrovaném partnerovi či partnerce. Vdovský či vdovecký důchod také zanikne v den, kdy si pozůstalý člověk rozhodne uzavřít další manželství. 

Důchod zaniká přesně dnem uzavření nového manželského svazku. Vdovec či vdova je povinný nastalou skutečnost ohlásit České správě sociálního zabezpečení. Jestliže by osoba po uzavření nového manželství opět ovdověla, může vzniknou opětovný nárok na důchod i po druhém manželovi či manželce. Nárok na důchod samozřejmě také zaniká dnem právní moci soudního rozhodnutí o tom, že vdova nebo vdovec úmyslně způsobil smrt partnera jako pachatel, spolupachatel nebo účastník trestného činu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články