Co je a co má obsahovat darovací smlouva

22.06. 2014 • Tipy a rady

Chystáte se někomu něco darovat či vás z jiného důvodu zajímá darovací smlouva? Víte, co to přesně je za dokument a co musí obsahovat, aby byla platná? Pojďme si ji přiblížit.

Co je darovací smlouva

Darovací smlouva je jistina, na základě které dárce přenechává něco obdarovanému. Může jít také o slib. Její základní podmínkou je bezúplatný převod či slib. Pokud je věcí daru nemovitost, její převod darovanému nabývá platnosti poté, co dojde k jejímu vkladu do katastru nemovitostí.
Darovací smlouva musí být písemná u nemovitostí, ale i u movitých věcí, pokud nedojde k převzetí věci při darování.

Darovací smlouva je upravená v § 628 Občanského zákoníku. K darovací smlouvě je možné připojit různé podmínky. Znamená to, že smlouva vstoupí v platnost, pouze pokud obdarovaný dané podmínky splní. Jde o dar s věcným břemenem. To znamená, že v rámci daru obdarovaný souhlasí, že bude něco konat, snášet či trpět, např. darování nemovitosti s tím, že dárce v nemovitosti bude moci bydlet atd.

Pokud podle darovací smlouvy má být plnění až po dárcově smrti, je smlouva neplatná.

Co musí obsahovat darovací smlouva

Má-li být darovací smlouva platná, je nutné, aby byly splněné všechny její náležitosti dány zákonem.

Ve smlouvě musí být specifikovaný dárce i obdarovaný. V rámci této specifikace se uvádí jméno, příjmení, trvalé bydliště a rodné číslo.

Důležité je samozřejmě naprosto přesně a nezaměnitelně definovat předmět darování. Z darovací smlouvy také musí být zřejmá svobodná vůle dárce i to, že obdarovaný je ochotný dar přijmout.

Smlouva rovněž obsahuje datum podpisu darovací smlouvy. Jde o dvoustranný akt, a proto je vyžadován podpis obou zúčastněných stran.

Pokud se darovací smlouva pojí k nemovitosti, je nutné u jednoho výtisku darovací smlouvy nechat úředně ověřit podpisy.

Chystáte-li se sepsat darovací smlouvu a nevíte jak na to, můžete si na internetu stáhnout různé vzory darovacích smluv. Dejte si však pozor, abyste si vybrali důvěryhodné zdroje, kterým se dá věřit, že skutečně mají za vzor smlouvu, která u právníků a případně před soudem obstojí.

Chcete-li mít jistotu, či máte nějaká svá specifika, která chcete mít v darovací smlouvě zahrnutá tak, aby to bylo v souladu se zákonem, využijte služeb právníka. Jejich ceny se liší. Obecně není sepsání darovací smlouvy náročným právním úkonem, takže by vás to nemělo stát hodně peněz.

Co byste ještě měli vědět o darování

Darování znamená, že někdo někomu něco převede bezúplatně formou daru. Darování v právním slova smyslu je upravené v občanském zákoníku.

Dar může představovat věc, právo či slib něčeho. Má formu darovací smlouvy, a aby byly splněné právní náležitosti, vyžaduje se svobodná a vážná vůle dárce k obdarování a bezpodmínečné přijeté obdarovaným. Obdarovaný má však právo dar odmítnout a vrátit, a to i proti vůli dárce.

Dárce má právo požadovat vrácení daru, pokud obdarovaný se k němu či k nejbližším členům jeho rodiny chová tak, že porušuje dobré mravy. Toto porušování se posuzuje u každého případu jednotlivě.

Odvolání daru je také možné kvůli nezaviněnému upadnutí dárce do nouze, v rámci kterého nemá na vlastní nutnou výživu či výživu osob, ke kterým má zákonnou vyživovací povinnost. Je na posouzení soudu, jestli skutečně k navrácení daru dojde.

Darovací daň

Darování se pojí s darovací daní. Ta se od ledna 2014 změnila. V současné době zdanění darů spadá pod daň z příjmů a je dražší. Do té doby se platila daň z hodnoty daru podle pásma zdanění od sedmi do čtyřiceti procent. Pokud šlo o movité věci a financí, mohl být dar od daně osvobozený. V současné době je jednotná sazba 15 % u fyzických osob a 19 % u právnických.
Kvůli tomu, že darovací daň je nyní daní z příjmu, je nutné také podle toho daň přiznávat. Nemusíte podávat daňové přiznání do jednoho měsíce od darování, jako tomu bylo do konce roku 2014, ale stačí ho podat do prvního dubna následujícího roku.

Některé skupiny jsou však stále od povinnosti darovací daně osvobozeni. Mezi ně patří příbuzní v řadě přímé a manželé, příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, manželé dětí, rodiče manžela, manželé rodičů, děti manželé) + osoby, které s dárcem žijí ve společné domácnosti déle než jeden rok.

Darování x dědictví

Pokud se chystáte něco odkazovat v dědictví přímým příbuzným, kteří jsou osvobozeni od darovací daně, zvažte, zda vyřízení těchto záležitostí neprovést již za svého života. Umožníte tak svým potomkům a dalším příbuzným ušetřit. Zdarma je sice i dědická daň pro přímé příbuzné, ale je třeba počítat s tím, že se dědictví pojí i s dalšími poplatky, např. za notáře.

Darování je tak levnější než vyřizování dědických záležitostí. Pokud však chcete něco přenechat známým a přátelům, finančně se více vyplatí odkázat jim to v dědictví.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články