Co je a jak probíhá exekuce

06.11. 2014 • Tipy a rady

Exekuce je něco, co si nikdo nepřeje zažít. Přesto počet vykonávaných exekucí stále roste. Víte o ní vše, co potřebujete? Co si vlastně pod tímto pojmem „exekuce“ přesně představit a jak probíhá?

Co je exekuce

Exekuce je nuceným výkonem exekučního titulu. Spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele. Dlužníka označujeme jako povinného a věřitele jako oprávněného.

Exekuce se provádí na základě vzniklého dluhu. Ten lze vymáhat až po prozkoumání existence dluhu soudem. Soud zároveň stanovuje, do kdy má být dlužníkem uhrazen. Pokud na to dlužník nereaguje, věřitel má možnost se znovu obrátit k soudu s požadavkem na nařízení exekuce. Pokud je oprávněný, soud mu vyhoví.

Povinný nehradí jen dluh, ale také náklady exekuce včetně stanovené odměny exekutorů a další výlohy spojené s exekucí. Právě o výši odměn pro exekutory se vedou spory. Mnohým lidem přijdou neadekvátní stejně jako celkový nárůst dluhu v porovnání s primárním dluhem.

Co je exekuční titul

Exekuční titul představuje rozhodnutí, na základě kterého se exekuce provádí. To znamená, že opravňuje exekutora k tomu, aby výkon exekuce provedl.

Nejčastěji je exekučním titulem rozhodnutí soudu, konkrétně rozsudek, platební rozkaz, trestní příkaz či usnesení.

Dále může být exekučním titulem notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis, vykonavatelný rozhodčí nález, schválený smír, rozhodnutí a výkaz nedoplatků (týká se nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení) a jiná rozhodnutí dané zákonem.

Druhy exekuce

Exekuci lze vykonat různými způsoby. Jsou jimi:

• srážky ze mzdy: Pro exekutora je tento způsob nejjistějším prostředkem k vymožení pohledávky. Srážky se nemusí týkat pouze mzdy, ale také dalších pravidelných příjmů dlužníka, např. podpora v nezaměstnanosti, důchod, stipendium, nemocenská atd. Exekutor strhává třetinu částky, která z čisté mzdy zbývá po odečtení nezabavitelné částky. Více než jednu třetinu nelze strhávat, pouze v případě, že jde o tzv. přednostní pohledávky. Sem patří výživné, nedoplatky na daních, zdravotní a nemocenské pojištění. V tomto případě je možné strhnout dvě třetiny.

• postižením peněz z bankovního účtu: I k tomu je exekutor oprávněný. Může strhnout jakékoliv peníze bez toho, odkud pochází. Exekutor má právo přikázat bance, aby z účtu dlužníka mu nevyplácela peníze až do výše vymahatelné pohledávky či do odvolání. Zde je možné postihnout finanční prostředky na účtu dotyčného tak, aby mu na účtu zbyl minimálně dvojnásobek životního minima jednotlivce.

• prodejem movitých věcí: O tom, že bylo vydáno usnesení o nařízení exekuce prodejem movitých věcí, se dlužník dozví až při provádění exekuce. Povinností dlužníka je zajistit exekutorovi přístup na všechna místa, kde má movité věci. Exekutor ho označí a provede jejich soupis. S těmito věcmi nemůže dlužník již nijak nakládat. Pokud se stane, že jsou zabavené věci, které dlužníkovi nepatří, má právo je jich vlastník požadovat zpět. Musí však dokázat, že jde skutečně o jeho majetek. Věci, které se stanou předmětem exekuce, jsou prodány v dražbě. Exekutor může zabavit většinu majetku. Jsou však věci, které ze zákona zabavit nemůže. Mezi tyto věci patří věci nezbytně nutné k uspokojování hmotných potřeb sebe a rodiny, věci určené k plnění svých pracovních úkolů, věci, jejich prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Pokud mají být zabavené peníze, musí jedinci zbýt dvojnásobek životního minima. Dále se nezabavují oděvy, základní vybavení domácnosti, snubní prsteny, zdravotní potřeby, zvířata (mohou být zabavená hospodářská, nikoliv ty, které jsou pro člověka společníkem).

• prodejem nemovitosti: K tomuto kroku se přistupuje, pokud jsou dluhy příliš vysoké. Mělo by se tak dít pouze v případě, že dlužná částka je úměrná k zatížené nemovitosti. Samozřejmostí je ověření, zda nemovitost je skutečně ve vlastnictví dlužníka. Povinný nemá možnost se bránit tím, že by nemovitost převedl do vlastnictví jiné osoby. Má povinnost oznámit případná břemena, předkupní právo, výměnek atd. Nemovitost se stane předmětem dražby. Nejnižší možná cena při jejím prodání představuje dvě třetiny odhadní ceny nemovitosti.

• pozastavení řidičského oprávnění: Exekutor může dlužníka postihnout také pozastavením řidičského oprávnění, ale pouze v případě, že je vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Provádí se to tak, že exekuční příkaz se doručí na registr řidičů. Nejdříve však musí být tento příkaz doručen dlužníkovi. Dnem, kdy mu je příkaz doručen, se mu zastavuje řidičské oprávnění. Motorová vozidla bude moci opět řídit, pokud zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě či prokáže-li že k uspokojování svých základních životních potřeb a těch, ke kterým má vyživovací povinnost, řidičské oprávnění nutně potřebuje.

Průběh exekuce

Exekuce probíhá v následujících bodech:

• Zahájení exekuce: Je zahájena dnem, kdy návrh na řízení exekuce dojde exekutorovi. Návrh na exekuci podává věřitel na základě vykonavatelného exekučního titulu.

• Žádost o pověření provedení exekuce: Žádá o něj exekutor exekučního soud. Je-li jeho žádost oprávněná, je mu vydáno usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora. Proti usnesení se povinný může odvolat u soudu. Soud však přihlíží pouze k námitkám skutečností rozhodných, tj. že došlo k chybě či že je pohledávka zaplacena. K jiným námitkám soud nepřihlíží. Odvolání nemá odkladný účinek. To znamená, že se průběh exekuce nezastaví. Další možností je jednat o vyrovnání dluhu s oprávněným.

• Vykonávání exekuční činnosti postihováním majetku: Exekutor vydává exekuční příkaz. Dlužník nesmí majetek převést na jinou osobu, zatížit ho dluhy či jinými břemeny ani jakkoliv s ním nakládat. Pokud to dotyčný provede, je právní úkon považován za neplatný. Exekuce je provázená různými způsoby. Může jich být použito i více najednou, pokud jeden ze způsobů nevede k uspokojení věřitele.

• Konec exekučního řízení: Může skončit vymožením dluhu, na návrh věřitele a z důvodu nemajetnosti dlužníka.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články