Jak na žádost o zrušení registrace DPH

05.02. 2015 • Tipy a rady

Jste registrováni jako plátce DPH a již jím dál být nechcete. Můžete ji zrušit. Pojďme si přiblížit jak na žádost o zrušení registrace DPH.

Co je DPH

DPH neboli daň z přidané hodnoty je jedním ze příjmu státního rozpočtu. Jedná se o univerzální daň. V České republice je DPH používáno od roku 1993, předtím byla používaná daň z obratu.

DPH sočívá v tom, že pokud je dodavatele registrován jako plátce DPH, musí odvézt z obchodu část hodnoty, je-li předmětem daně. Základní sazba daně je u nás 21 %. Snížená daň činí 15 %. Při stanovování daně je ČR vázána pravidly Evropské unie.

Registrace DPH

Registrace plátce DPH může být dobrovolná, kdy dotyčný dojde k rozhodnutí, že to pro něj bude výhodné. Podnikatelům se to vyplatí hlavně v případě, že mezi jejich významnými zákazníky jsou firmy, které jsou plátci DPH.

Pokud se podnikatel chce či musí registrovat jako plátce DPH, provádí to na příslušném finančním úřadu. Může se registrovat až v průběhu podnikání. Pokud k registraci dochází na začátku podnikání má možnost registraci provést na kterémkoliv živnostenském úřadu pomocí jednotného registračního formuláře.

Kdy je nutná povinná registrace plátce DPH

V některých případech je povinně stanovená zákonem. Povinná registrace pláce DPH je nutná zejména v případě, že obrat za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě činí více než 1 milion Kč.

Stane-li se tak, stává se dotyčná osoba plátcem DPH automaticky od začátku druhé měsíce po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu.

Podnikatel v tomto případě má povinnost zaregistrovat se do 15 dnů po skočení měsíce, ve které došlo k překročení obratu, přičemž do obratu se zahrnují také úplaty související s dodáním zbožím či poskytnutím služeb. Do obratu se započítávají i plnění, která jsou uskutečněná, ale odběratel je zaplatil později či vůbec. Do obratů se nezapočítává úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

Povinně se plátcem může stát i osoba z jiných důvodů, např. Je členem sdružení, ve kterém je některý člen plátcem DPH, dojde-li k nabývání majetku privatizací či prodejem podniku, pokračuje-li v podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH a další případy vycházející z příslušného zákona.

V některých případech, u kterých se dříve automaticky stávala osoba plátcem DPH, dnes stačí, když je pouze identifikovanou osobou, což znamená, že je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění, ale v České republice i nadále zůstává neplátcem, což znamená, že nemá nárok na odpočet zaplacené DPH.

Nutnost identifikované osoby vzniká při zakoupení zboží nad 326 tisíc Kč, přijetím služby od osoby nemající sídlo v tuzemsku a poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU.

Povinnost plátce DPH

Pokud je podnikatel plátce DPH je povinen uplatňovat DPH při prodeji svých služeb či zboží a vystavovat daňové doklady.

Od roku 2013 je nadále nutný vystavovat daňové doklady odvádět DPH i z přijatých záloh. Daňové doklady i daňová evidence musí být archivovány 10 let.

Kdy zrušit registraci DPH

Pokud jste zaregistrováni jako plátci DPH, můžete tuto registraci zrušit, ale pouze v případě, že splníte podmínky na zrušení registrace. Ty vycházejí z § 106 odst. 1 ZDPH a jsou jimi:

• Uplynula již doba jednoho roku od data účinnosti registrace uvedeného na rozhodnutí o registraci.

• Váš obrat nepřesáhl částku 1 milion korun za nejbližších předcházejících dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců a v případě, ž celková hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu nepřekročila v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a nedošlo-li k překročení této hodnoty ani v roce minulém.

• V případě jiných skutečností stanovených zákonem.

Jak na žádost o zrušení registrace DPH

Splňujete-li podmínky stavené zákonem pro zrušení registrace DPH, je nutné ještě vyplnit tiskopis „Žádost o zrušení registrace“, která se podává na příslušném finančním úřadě.
V žádosti o zrušení registrace DPH dotyčný vyplňuje, podle jakého zákona tak činí (odstavce § 106 nebo § 107 zákona o DPH).

Součástí žádosti je i podpis, kterým ztvrzuje daňový subjekt pravdivost a úplnost uvedených údajů. Má-li zákonného, ustanoveného či zvoleného zástupce, podepisuje on žádost o zrušení registrace DPH.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články