Pojištění domácího zvířete

14.10. 2013 • Pojištění

V současnosti se dá pojistit takřka všechno a naši domácí mazlíčci nejsou výjimkou. Ano, i zvířata si můžete nechat pojistit, pokud o to máte zájem. Jestliže jste o něčem takovém někdy přemýšleli a nemáte přehled, jak vypadá situace na trhu s pojištěním domácích mazlíčků, pak se pro vás pokusíme vybrat několik podstatných informací. 

Při uzavírání pojistky pro domácí zvířata se musí dopředu pořádně přemýšlet, aby se neuzavřela nevýhodná smlouva. Domácí zvířátka jsou součástí zhruba jedné třetiny českých domácností, přičemž nejčastějším společníkem je ze statistického pohledu pes. Lidé si při pořizování zvířete většinou uvědomují, že bude potřeba zvýšit náklady o potravu, výbavu a očkování pro zvíře. Málokdo si ovšem připouští, že i zvířata mívají zdravotní potíže a občas se s nimi nevyhnete návštěvě veterináře. A právě návštěva u veterinárního lékaře může vyjít na pěkně vysokou sumu.

V případě vážnějších zdravotních problémů zvířete se mohou náklady na pokrytí léčby vyšplhat i do řádu tisíců korun. Z toho důvodu některé pojišťovny přišly s novým typem pojištění, které je určeno přímo pro naše domácí mazlíky. Samozřejmé je, že cílem pojišťovny je hlavně zisk, takže se musíme podívat na to, jestli se vůbec takovou pojistka pro zvíře vyplatí uzavírat. Specializované pojištění pro domácí zvířata se vztahuje hlavně na veterinární náklady a úhyn zvířete. V části případů se může vztahovat ještě také na škodu třetí osobě, kterou zvíře může způsobit. Vůbec přitom nezávisí na rase zvířete a jedinými kritérii pro určení výšky pojistného zůstávají věk a někdy váhová kategorie. Základní podmínkou pro uzavření pojistky je jednoznačná identifikace zvířete, které tedy musí mít čip nebo evidenční známku a musí být zaregistrovaný u příslušného orgánu obecné či státní správy. Nejčastěji se tedy pojišťují psy a kočky, ale u vybraných pojišťoven můžete narazit také na pojištění koní, drůbeže, prasat a dalších domácích zvířat.

Česká pojišťovna svým klientům nabízí možnost pojištění domácího zvířete pod názvem Mazlíček, s nímž si můžete pojistit kočku nebo psa proti úrazu, nemoci, úhynu, utracení nebo také sebe pro možnou odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem. Při veterinárním ošetření, uhynutí nebo utracení hradí Česká pojišťovna až sedmdesát procent veškerých nákladů a spoluúčast tedy činí alespoň třicet procent z náhrady škody a narůstá s věkem zvířete. Pojišťovna si samozřejmě určuje i věkový limit pro pojištěné zvíře. 

Kočka musí být ve věku mladším osmi let, pes do čtyřiceti kilogramů musí být mladší devíti let a nad čtyřicet kilogramů musí být mladší pěti let. Pro případ léčené úrazu nebo nemoci se dá zvíře pojistit do výše patnácti, dvaceti či třiceti tisíc korun. Takovou pojistnou událost představuje každé nezbytné veterinární léčení pojištěného domácího mazlíčka ve stavu, který vyžaduje bezodkladné veterinární ošetření, způsobeném onemocněním nebo úrazem. Pro případ uhynutí nebo utracení se domácí mazlíček dá pojistit do výše pěti, deseti, dvaceti nebo třiceti tisíc korun. Takové pojištění se vztahuje výhradně na úmrtí zvířete v důsledku nákazy, infekčního onemocnění, neinfekční získané nemoci, operace, úrazu, akutní otravy nebo porodní škody. V případě psů se vyplatí zvážit také odpovědnost za škody, kdy pojistnou událostí se rozumí vznik povinnosti pojištěného uhradit vzniklou škodu způsobenou pojištěným zvířetem jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví a poškozením nebo zničením majetku. Samozřejmě to neplatí výhradně pro psy a pojistit se takto můžete i u dalších zvířat. 

Pojistit se lze pro případ škody na zdraví do výše dvou miliónů korun, pro škodu na věci do jednoho miliónu korun a pro finanční škodu do výšky pěti set tisíc korun. Aby vůbec bylo možné uzavřít pojištění pro případ úrazu či nemoci, musí mít zvíře průkaz původu. U psa se navíc v případě úhynu či utracení vyžaduje i průkaz původu. V případě uzavírání pojistky přes internet se navíc dočkáte slevy ve výši deseti procent z ceny pojistky. U České pojišťovny se dá získat také komplexní pojištění pro chovaná hospodářská zvířata proti nákazám a dalším hromadným škodám. Základní pojištění se vztahuje jenom na případy škod v důsledku uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat z důvodu nákazy, neohlášeného přerušení dodávky elektrického proudu, zasažení zvířete elektrickým proudem, hromadných onemocnění parazitárního či infekčního původu, přehřátí organismu zvířete způsobeného extrémními atmosférickými teplotami, živelních událostí či akutní otravy exogenními jedovatými látkami. Pojištění navíc lze rozšířit u hospodářských zvířat o úraz, porodní škody, akutní infekční nemoc a připojistit se dá také možnost odcizení u skotu chovaného na volně přístupných pastvinách.

Pojišťovna Slavia nabízí pojistku s názvem Pejsek a kočička. Základní pojištění pokrývá náklady na veterinární péči a jako doplněk se dá zařídit i pojištění úhynu. Pojištění koček a psů ročně může hradit až sto dvacet tisíc korun za rok. Výška pojistky záleží na zvoleném pojistném plnění a v případě psů též na jejich hmotnosti v dospělosti podle rasy. Čím dříve se majitel k pojištění zvířete dostane, tím nižší bude posléze platit pojistné. Nejnižší možný věk u psa je pak půl roku a u kočky pět měsíců. Pes musí ještě před uzavřením pojistky získat očkováním imunitu proti vzteklině, infekčnímu zánětu jater, leptospiróze, parainfluenzi, parvoviróze a psince. Kočka má také určité povinnosti a před uzavřením pojistné smlouvy musí získat očkováním imunitu proti peritonitidě, virové leukémii, caliciviru a rhinotracheitis. 

Pojišťovna Slavia nestanovuje horní věkovou hranici pro pojištění úrazu či nemoci, ale v případě pojištění úhynu nesmí být pojištěné zvíře starší šesti let. U tohoto doplňkového pojištění ještě musí kočka splnit podmínku čistokrevnosti a potřebný je i posudek znalce. Takové veterinární výkony, jejichž náklady jsou předmětem pojištění veterinární péče, jsou náklady nutné hospitalizace po dobu až dvou dnů při každé pojistné události, anestezie, vyšetření veterinárním doktorem v případě úrazu či nemoci, léčiva aplikovaná veterinárním lékařem v případě úrazu nebo nemoci, ambulantní chirurgické zákroky provedené veterinárním doktorem v případě nemoci nebo úrazu a polovina nákladů za třetí a každý následující den hospitalizace zvířete, nanejvýš deset dnů hospitalizace při každé pojistné události. Pojištění úhynu se sjednává na dobu určitou a pojistná doba je dána celistvým násobkem pojistných let. Koncem pojištění je poslední den pojistného roku, v němž pojištěné zvíře dosáhne výstupního věku pro pojištění úhynu. Výstupní věk pojištění úhynu je osm let pro kočky a pro psy hmotnostních kategorií do padesáti kilogramů. V případě psů spadajících do hmotnostní kategorie nad padesát kilogramů je výstupní věk stanoven na šest let. Pojišťovna Slavia navíc nabízí poloviční slevu z pojistného pro pojištění slepeckých, asistenčních a záchranářských psů.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí pojištění psů HAFAN. Toto pojištění v sobě zahrnuje náklady na veterinární léčbu psa a platí na celém území České republiky. Za určitý příplatek se dá k základnímu pojistnému pořídit také pojistka mimo území České republiky. Pojistit psa můžete i u České podnikatelské pojišťovny v okamžiku uplynutí věku šesti měsíců, ale nesmí dosáhnout v době sjednání osmi let. Pes musí též být v evidenci na městském či obecním úřadě, nicméně čipování ani tetování se nevyžaduje. Roční pojistné plnění se dá sjednat od deseti do třiceti tisíc korun. 

Částka může být klidně vyčerpána v průběhu jednoho roku jednou či více pojistnými událostmi. Výše spoluúčasti se dá zvolit v rozmezí pěti set, tisíce, patnácti set a dvou tisíc korun. Kromě samotného psa se můžete opět pojistit proti odpovědnosti za škody na majetku či na zdraví, které by zvíře mohlo způsobit. Kooperativa pojišťovna nenabízí speciální pojištění domácích zvířat, nicméně zahrnuje je do pojištění domácnosti, a proto se také pojistná částka stanovuje v rámci jednotlivých variant pojištění. ČSOB Pojišťovna také nenabízí klasické pojištění domácích zvířat, avšak v rámci pojištění domácnosti Domov Expres umožňuje pojistit i odpovědnost z držby zvířete. Hasičská vzájemná pojišťovna sice také nenabízí pojištění zvířete jako takové, ale nabízí jen Pojištění odpovědnosti za škody způsobené psem či koněm. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou psem nebo koněm třetí osobě a na osobu, které byl kůň nebo pes svěřen do opatrování. Pojištění se dá uzavřít samostatně, ale také jako součást pojištění domácnosti.

Závěrem se tedy dá konstatovat, že pojištění zvířete se nakonec vyplatí. Ceny veterinární péče se totiž každoročně zvyšují a každý chovatel o tom jistě ví své. I proto neustále stoupá počet lidí, kteří si nechají pojistit své zvířecí kamarády. Samotné pojištění zvířete se vyplatí i z toho hlediska, že dodá určitou míru klidu. O něco méně jednoznačná situace je v případě pojištění škody způsobené zvířetem. Pojištění se totiž vztahuje jenom na škody, které zvíře provede na třetích osobách a na jejich majetku, takže se vyplatí promyslet, jestli může vaše zvíře vůbec nějakou škodu cizí osobě napáchat.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Pojištění'
Tipy na jiné články