Daň z nemovitosti - přiznání k dani a výpočet

12.02. 2014 • Tipy a rady

Jsme zvyklí platit různé daně. Vlastníte-li nemovitost, máte také povinnost za ní jednou za rok platit. Mějte přehled o tom, co přesně daň z nemovitosti je.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti patří mezi majetkové daně. To znamená, že jde o přímou daň. Nepřímými daně jsou spotřební daň a daň z přidané hodnoty.

Vedle daně z nemovitosti jsou dalšími majetkovými daněmi silniční daň, daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitosti. Jde o doplňkové daně, protože přinášejí menší výnosy do státní pokladny.

Daň z nemovitosti se týká nemovitostí nacházejících se v katastru nemovitosti na českém území. Konkrétně jde o stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, pro které byl vydán kolaudační souhlas, které je možné užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu a další byty a nebytové prostory v katastru nemovitostí. Daň se splatí i z podílů na společných částech stavby.
Daň z nemovitosti se dělí na dvě dílčí daně. Jde o daň ze stavby a daň z pozemku. Liší se způsob jejich zdanění.

Jaké stavby jsou osvobozené od daně?

Z povinnosti odvádět daně z nemovitosti jsou vyňaté vodovodní řády, rozvody energie a kanalizace. Od daně jsou také osvobozené stavby ve vlastnictví státu, ve vlastnictví obce (musí se nacházet na jejím katastrálním území), stavby užívané diplomatickými zástupci, stavby a další prostory, jež spravuje Pozemkový fond České republiky, stavby ve vlastnictví církví a náboženský společností, stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností a další stavby uvedené zákonem.

Co ovlivňuje výši daně stavby

Daň ze staveb se vypočítá z výměry půdorysu nadzemní části stavby v metrech čtverečních. Vynásobí se koeficientem, který je daný zákonem. Činí 1,2. Výši daně ovlivňuje také sazba daně, počet nadzemních podlaží a i další koeficienty podle velikosti obce atd.

Výši daně ovlivňuje i to, jestli používáte budovu k podnikatelské činnosti. Pokud ano, cena se navyšuje.

Co ovlivňuje výši daně pozemku

Popsali jsme si, co ovlivňuje výši daně stavby, ovšem pro celkovou daň je nutné také vypočítat výši daně z pozemku.

Výměra pozemku se násobí cenou za metr čtvereční či koeficientem podle velikosti obce. Navíc se ještě výměra násobí místním koeficientem. Pokud se na pozemku nachází stavba, zastavená plocha se od výměry pozemku odečítá.

U některých pozemků ovlivňuje daň cena tohoto pozemku. To se týká orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocného sadu, trvalého travního porostu, hospodářských lesů či rybníků s chovem ryb.

Ať už se vypočítá daň z jakéhokoliv pozemku, ovlivňuje ji sazba daně. Pokud jde o stavební pozemek, násobí se také koeficientem obce. Obec může koeficient snížit nebo zvýšit. I u pozemků se bere v potaz místní koeficient.

Kdy se platí daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí jednou ročně. Daňové přiznání se podává do 31. ledna roku, za který se daň z nemovitosti platí. Daňové přiznání se nemusí podávat každoročně. Pokud jste ho již podávali a nedošlo-li k žádným změnám, nepodává se.

Daň z nemovitosti je nutné zaplatit do 31. května zdaňovacího období. Platí se jednou ročně, pokud nepřesahuje částku 5 000 Kč. Při vyšších částkách je možné splatit částku ve dvou stejných částkách, a to 31. května a 30. listopadu.

Vyplnění daňového přiznání

Budete podávat daňové přiznání k nemovitosti poprvé a máte v tom zmatek? Matou vás všechny koeficienty a nevíte jak se dobrat správnému výsledku? Nechte si poradit na příslušném finančním úřadě. Úředník vám všechny potřebné koeficienty vyhledá.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články