Úroky z prodlení 2014 - jak na výpočet?

26.02. 2014 • Tipy a rady

Nový občanský zákoník platný od ledna 2014 s sebou přinesl celou řadu změn v různých oblastech a patří mezi ně také nové ustanovení týkající se úroků z prodlení. Dochází k drobné změně mechanismu určení úrokové sazby a také ke zrušení poplatku z prodlení či k tomu, že dohodnuté úroky z prodlení se mohou odlišovat od výše zákonných úroků z prodlení.

Možnost dohody

V prodlení se ocitne dlužník, jenž svůj dluh nesplácí řádně a včas. V takovém případě může věřitel požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže by dlužník nebyl za prodlení odpovědný, to by placení úroku z prodlení nebylo možné. Výška úroku z prodlení se stanovuje vládním nařízením, pokud si strany neujednají výši úroku z prodlení. Na rozdíl od dřívějších pravidel si věřitel a dlužník mohou podle nového občanského zákoníku dohodnout smluvní úroky z prodlení, které se budou svojí výši odlišovat od zákonných úroků z prodlení.

Podle nového občanského zákoníku se také neuplatňuje žádný poplatek z prodlení. Od prvního ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, ve kterém došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Výše úroku z prodlení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti, což je počátek roku 2014, se řídí nařízením vlády ve znění účinném před 1. 1. 2014.

Přechodná ustanovení

S ohledem na opakované měnění mechanismu výpočtu úroků z prodlení se musí důsledně odlišovat, kdy k prodlení došlo, a věnovat maximální pozornost přechodným opatřením, aby úroky byly vypočítány správným způsobem. Pokud došlo k prodlení s plněním peněžitého dluhu před 15. 7. 1994, pak se dále musíte řídit výší úroků z prodlení ode dne 15. 7. 1994 nařízením číslo 142/1994 Sb. Procentní sazba úroků z prodlení se nemění a zůstává stejná po celou dobu prodlení. Výška úroků z prodlení, ke kterému došlo před dnem 28. 4. 2005, se řídí stejným nařízením vlády jako předešlý případ, ale ve znění před 28. 4. 2005. Procentní sazba úroků z prodlení se opět nemění a zůstává stejná po celou dobu prodlení. V období mezi 28. 4. 2005 - 30. 6. 2010 se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění novely č. 163/2005 Sb. Procentní sazba úroků z prodlení zprvu použitá pro daný případ prodlení se případně může změnit. Toto nařízení bylo přepsáno nařízením vlády č. 33/2010, které platí pro období 1. 7. 2010 - 30. 6. 2013. Procentní sazba úroků z prodlení se opět nemění a zůstává stejná po celou dobu prodlení. Další novela přišla pod číslem 180/2013 Sb. A poslední se týká nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.

Zbytečně čekat již nelze

Nový občanský zákoník se též pokusil vypořádat s takovou sortou věřitelů, kteří ze zištných důvodů čekali s podáním žaloby na zaplacení dluhy takovou dobu, až se úroky se svojí výší dostaly přes samotnou jistinu dluhu. Takové jednání je díky novému občanskému zákoníku nepřípustné a stanovuje se, že věřitel, jenž bez rozumného důvodu vyčkává s uplatněním práva na zaplacení dluhu takovým způsobem, že se úroky rovnají jistině, nemá právo požadovat další úroky. Tento druh opatření by měl motivovat věřitele k tomu, aby zbytečně neotálel při vymáhání vlastní pohledávky a nezatížil dlužníka nadbytečně vysokými úroky. Do limitu se započítává jenom jistina, a ne úroky, které již dlužník zaplatil. Jakmile věřitel podá k soudu žalobu, s jejíž pomocí se pokusí domoci zaplacení dlužné částky, přísluší mu ode dne podání žaloby úroky už bez omezení, a proto není vyloučené, že dlužník, s přihlédnutím k délce soudního řízení, může zaplatit ve výsledku na úrocích mnohem více, než jaká byla jistina dluhu.

sdílejte článek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články